Moderni työnohjaus tekee vaikutukset näkyväksi

21.5.2024

Työnohjauksen vaikutukset näkyväksi

Tämän päivän työnohjauksen kuuluu olla mitattavaa ja todennettavaa. Mittaamisen avulla voimme tarjota selkeää arkiymmärrystä johdolle siitä, mitä työnohjauksessa tapahtuu. Mittaaminen auttaa kohdentamaan toimenpiteitä siten, että ne vahvistavat työyhteisön hyvinvointia ja tehokkuutta.

Käytännönläheinen työnohjaus pyrkii dynaamisuuteen eli olemaan aktiivisesti kehittävä toimintamalli. Dynaaminen työnohjaus on sitä tehokkaampaa mitä paremmin voimme konkreettisesti havainnoida ilmiöitä ohjattavien työarjessa. Tässä työarki tarkoittaa työpaikan jokapäiväistä toimintaa ja siinä vallitsevia ilmiöitä.

Kysymme ja todennamme työyhteisön arkea ennen ohjausprosessin alkua. Muutosta tapahtuu, kun ihmiset osallistuvat ohjauksellisin keinoin oman työnsä ja työympäristönsä kehittämiseen. Kysymällä riittävän usein uudelleen, pystymme todentamaan tapahtuneet muutokset työhyvinvoinnissa.

Työnohjauksen mittaaminen on johtamisen työkalu

Yritykset mittaavat taloudellista tulosta esimerkiksi säännöllisesti. Yhtä hyvin on mahdollista mitata henkilökunnan suoriutumista. Voimme todentaa voiko ja haluaako henkilökunta antaa parastaan, vai onko tiellä esteitä, jotka heikentävät suoriutumisen mahdollisuuksia.

Keskittymällä TYÖELÄMÄÄ-kyselyn osa-alueisiin, varmistamme, että työnohjauksen tulokset painottuvat tuottavuuden ja toimintakyvyn kannalta tärkeimpiin alueisiin. Vastausten ja tulosten perusteella valitsemme ja keskitymme yhdessä työnohjattavien kanssa yhteen tai korkeintaan kahteen ongelma-alueeseen kerralla. Samalla voimme todentaa ne osa-alueet, joissa asiat sujuvat toivotulla tavalla. Siten vain niitä osa-alueita kehitetään, joissa kehittämistä tarvitaan.

Organisaatiolla itsellään on paras tieto työnsä sisällöstä ja omasta toimintaympäristöstään. Me tuomme rinnalle johtamisen työkalun, joka antaa oikeat suuntaviivat organisaatiossa tehtävälle työnohjaukselle.

Osallistujat motivoituvat mittaamisesta

Työnohjaus vaikuttaa. Oleellista työnantajan kannalta on se, että vaikutuksia syntyy ja ne tulevat näkyviksi.

Vaikutukset näkyvät yksittäisten työntekijöiden arjessa eri tavoin. TYÖELÄMÄÄ-kyselyn avulla pystymme osoittamaan mitattuja tuloksia työnohjauksen vaikutuksista ja käsittelemään niitä yhdessä ohjattavien kanssa.

Työnohjauksiin osallistuvat työntekijät pitävät mielekkäänä sitä, että voivat itse konkreettisesti nähdä tuloksia ohjaustyön edetessä. TYÖELÄMÄÄ-kyselyn kautta voimme osoittaa konkreettisia muutoksia koko työyhteisössä, mikä sekin lisää ymmärrystä muiden työntekijöiden työarjesta.

Työnohjaukseen liittyy oleellisesti luottamuksellisuus eikä tästä tingitä. TYÖELÄMÄÄ- työkalu mahdollistaa luottamuksellisuuden, vaikka antaakin samalla konkreettisesti käyttökelpoisia tuloksia.

Miksi investoida todennettavaan ja dynaamiseen työnohjaukseen?

Työnohjauksen voi aloittaa ennen kuin organisaatiossa on akuutti kriisi. Mielestämme taloudellisinta on aloittaa ennaltaehkäisevä työnohjaus silloin, kun asiat ovat kyllin hyvällä tolalla.

Sairauspoissaolojen kustannus työnantajalle saattaa olla merkittävä varsinkin, kun kyseessä on pitempiaikainen poissaolo esimerkiksi työuupumuksen vuoksi. Yritykselle yhden sairauslomapäivän hinnaksi on laskettu 350-390 euroa. Työnohjauksen keinoin
voimme ennaltaehkäistä poissaoloja työstä ja tämä näkyy työnantajalla suoraan säästyneinä kuluina.

Työnohjaus on ennaltaehkäisevänä investointina paljon halvempaa kuin työntekijän sairauspoissaoloihin liittyvät kulut. Keskimääräisten poissaolevaan henkilöön liittyvien kustannusvaikutusten lisäksi organisaatiolle tulee epäsuoria kuluja esimerkiksi sijaisuuksien, palvelun laadun heikkenemisen, reklamaatioiden tai asiakasmenetysten kautta.

Sairauspoissaolojen vähentyminen on jo yksin taloudelliselta vaikutukseltaan merkittävä saavutus. Mittaamisen ja todentamisen keinoin voimme osoittaa myös muita vaikutuksia, jotka liittyvät työssä kehittymiseen, korkeampaan motivaatioon ja työhyvinvoinnin paranemiseen. Näin säästöjen lisäksi organisaation on mahdollista muuttua tuottavammaksi ja kannattavammaksi hyvinvoivan henkilöstön voimin.

Lue lisää työnohjauksen mittaamisesta

Työnohjauksen alkumetriikka: Nykytilanteen tietoinen hahmottaminen, lue lisää!

Mittaamisella syvempää ymmärrystä työnohjauksen vaikutuksista, lue lisää!