Työnohjaus

näkökulmia ja yhteistä ymmärrystä työn
tekemiseen

joustavuus
luo ENERGIAA

TYÖNOHJAUS TARJOAA TYÖKALUT

Muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan sopeutumista sekä uusia luovia tapoja tehdä töitä. Muutos voi olla hyvinkin antoisaa ja moni lähtee sitä kohti innolla. Toisinaan muutos voi olla myös kuormittavaa ja heikentää jaksamista ja tehokkuutta. Työnohjauksella voit vahvistaa oman ja organisaatiosi toimintakykyä sekä auttaa ihmisten jaksamista tänään ja tulevaisuudessa.

Työnohjauksessa työyhteisön toimintatapoja havainnoidaan ja pyritään vahvistamaan turvallista, luovuutta edistävää sekä luottavaisesti eteenpäin katsovaa ilmapiiriä. Tavoitteena on yhdessä ja erikseen oppiminen, kasvu ja kehittyminen. Yksilö löytää käyttöönsä parhaan version itsestään ja koko työyhteisö hyötyy.

 • Muutoksen hallinta: Työnohjauksen avulla varmistamme toimintakyvyn muuttuvassa maailmassa ja autamme ihmisiä sopeutumaan ja löytämään uusia, luovia tapoja työskennellä.
 • Arjen kannattelu ja vahvistaminen: Työnohjauksen avulla tuemme arjen hyvinvointia ja vahvistamme yksilöiden ja organisaation voimavaroja, mikä edistää kokonaisvaltaista menestystä.
 • Joustavuus ja turvallinen ilmapiiri: Työnohjauksen avulla pyrimme luomaan turvallisen ympäristön, joka rohkaisee luovuuteen ja eteenpäin katsovaan asenteeseen.
 • Oppiminen ja kehittyminen: Tavoitteenamme on yhdessä ja yksilöllisesti oppia, kasvaa ja kehittyä. Jokainen löytää parhaan version itsestään.

Työnohjauksen tavoite on tarkastella oman työn merkityksellisyyttä ja sen kehittämistä. Työskentelyn avulla löydämme uusia näkökulmia työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen.

Työnohjausta voidaan toteuttaa monella tavalla ja sen metodeista on räätälöitävissä juuri asiakkaan näköinen kokonaisuus.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa keskitytään pääasiassa ohjattavan omiin näkemyksiin ja kokemuksiin, mikä samalla synnyttää intensiivisen vuorovaikutuksen ohjaajan kanssa. Tämä lähestymistapa painottaa yksilön ainutlaatuisuutta ja mahdollistaa syvällisen itsereflektion sekä avoimen dialogin ohjaajan kanssa.

Ohjauksen kulmakiviä ovat:

  1. Työhön liittyvien tunteiden tarkastelu ja niiden vaikutus tekemiseen.
  2. Mahdollisuus reflektioon ja turvalliseen tunnetilojen käsittelyyn.
  3. Avustaminen omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisessa.
  4. Henkilökohtaisen kasvun ja ammatillisen kehityksen edistäminen.

Kaiken kaikkiaan tavoitteena on edistää yksilön henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehitystä, joka on ohjauksen seurauksena saavutettavissa.

Esihenkilön työnohjaus

Esihenkilön työnohjaus on suunniteltu vahvistamaan yksilön johtamistaitoja organisaation suuntaviivojen mukaisesti. Tavoitteena on kehittää esimiehiä johtajiksi, jotka voivat tehokkaasti ohjata organisaatiota kohti asetettuja tavoitteita.

Esihenkilön työnohjauksessa painotetaan:

  1. Työssä koettujen tunteiden tarkastelua ja niiden vaikutusta arjessa jaksamiseen.
  2. Johtamisen näkökulmasta keskeisten vuorovaikutustaitojen kehittämistä.
  3. Mahdollisuutta reflektoida omia toimintatapojaan ja niiden vaikutusta alaisten työhyvinvointiin.
  4. Toimimista peilinä, joka auttaa esihenkilöä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa johtamisessa.

Kaiken kaikkiaan tämä edistää organisaation tehokkuutta ja työilmapiirin parantumista.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksessa keskitytään osallistujien erilaisiin näkemyksiin ja kokemuksiin, samalla luoden aktiivista vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välille. Tämä lähestymistapa korostaa yksilöiden monimuotoisuutta ja tarjoaa tilaisuuden avoimeen keskusteluun ja ideoiden vaihtoon.

Ohjauksen keskiössä ovat seuraavat näkökulmat:

  1. Osallistujien erilaisten motivaatioiden ja taustojen huomioiminen.
  2. Yhteisen tutkimus- ja kehittämiskohteen löytäminen tai osallistujien omien näkemysten ja kokemusten esiintuominen.
  3. Yhteisen ymmärryksen lisääminen ja vahvemman ryhmädynamiikan luominen.
  4. Tehokkaan yhteistyön ja tuloksellisen toiminnan edistäminen ryhmässä.

Kokonaisuudessaan tavoitteena on vahvistaa ryhmän toimintaa ja tukea sen jäsenten ammatillista kehitystä ja yhteistyötä.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjauksessa osallistujana on koko työyhteisön jäsenistö, mukaan lukien esihenkilö. Tämä lähestymistapa korostaa yhteisen osallistumisen merkitystä ja tarjoaa mahdollisuuden rakentavaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tavoitteena on kehittää työyhteisön toimintakulttuuria, vahvistaa tiimityötä ja parantaa organisaation kokonaishyvinvointia.

Ohjauksen keskiössä ovat:

  1. Yhteisten tavoitteiden ja haasteiden käsittely koko työyhteisön näkökulmasta.
  2. Uusien toimintamallien kehittäminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.
  3. Eri näkökulmien huomioiminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen.
  4. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja päätöksenteon tehostaminen.

Tavoitteena on edistää työn sujuvuutta, parantaa työilmapiiriä ja vahvistaa työyhteisön kokonaishyvinvointia, kun esihenkilö osallistuu ohjaukseen yhdessä ohjattavan ryhmän kanssa.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

 • Yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • Tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • Työskentely sujuu paremmin, kun johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät

Milloin työnohjaus kannattaa ottaa käyttöön?

 • Kun työyhteisössä on paljon muuttuvia tekijöitä
 • Olette käynnistämässä uutta toimintatapaa
 • Asiakastilanteet ovat muuttumassa
 • Työyhteisön toimivuudessa on haasteista
 • Työkuorma on kasvanut liian suureksi ja ongelmaa ei voida ratkaista työnjohdollisin keinoin

Mihin kaikkeen työnohjaus vaikuttaa?

 • Työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • Työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
 • Työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta

Lisää motivaatiota, syvyyttä ja merkitystä työelämään.

Asiakkaiden sanomaa työnohjauksesta

”Palvelun tarjoajina haluamme kannustaa tulkin ammatillista kasvua sekä työhyvinvointia. Yrittäjinä saatu työnohjaus on rohkaissut laajentamaan kyseistä palvelua koko työyhteisön jäsenille. Työnohjauksesta saatu palaute on ollut odotuksemme mukaista. Tulkin ja työnohjaajan välille on syntynyt luottamuksellinen suhde, jonka kautta henkilöstömme on saanut uudenlaista varmuutta oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Hennan ammattitaitoinen, avoin- ja läsnä oleva ote työnohjauksessa on vakuuttanut myös minut työnohjauksen tarpeellisuudesta, koko työorganisaation kohdalla.”
”Työnohjaalla oli taito olla läsnä, kuunnella ja kysyä tavalla, joka saa asiakkaan itse oivaltamaan asioita. Hän osaa luoda tilaa ajattelulle ja auttaa kirkastamaan ja jäsentämään ajatuksia.”
”Työnohjaaja oli läsnä oleva, osaa esittää oikeita kysymyksiä, jotta päästään ”asian ytimeen”, luotettava, antoi ajattelemisen aihetta moniin asioin, kannustava, tsemppaava, ammattitaitoinen työnohjaaja.”