Työnohjaus

uusia näkökulmia työn
tekemiseen ja
työssäjaksamiseen

LUOVUUS
ON ENERGIAA

TYÖNOHJAUS TARJOAA TYÖKALUT SEN VAPAUTTAMISEEN

Työyhteisön suurimpia voimavaroja on henkilöstön luovuus. Kukoistaakseen luovuus tarvitsee turvallisen ympäristön. Työnohjauksen keinoin yhteisön toimintatapoja voi havainnoida ja pyrkiä luomaan turvallinen, luovuutta edistävä sekä luottavaisena eteenpäin katsova ilmapiiri. Tavoitteena on yhdessä ja erikseen oppiminen, kasvu ja kehittyminen. Yksilö löytää käyttöönsä parhaan version itsestään ja työssä jaksaminen lisääntyy.
Työnohjauksella voit varmistaa oman ja organisaatiosi toimintakyvyn sekä auttaa ihmisten jaksamista tänään ja tulevaisuudessa. Muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan sopeutumista sekä uusia luovia tapoja tehdä töitä. Muutos voi olla hyvinkin antoisaa ja moni lähtee sitä kohti innolla. Toisinaan muutos voi olla myös kuormittavaa ja heikentää jaksamista ja tehokkuutta.

Työnohjauksen tavoite on tarkastella oman työn merkityksellisyyttä ja sen kehittämistä. Työskentelyn avulla etsitään uusia näkökulmia työn tekemiseen ja työssäjaksamiseen sekä toimintamalleja työn kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen.

Työnohjausta voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla ja sen metodein voidaan räätälöidä juuri asiakkaan näköinen kokonaisuus.

Yksilötyönohjaus

jolloin kyseessä on ohjattavan näkemyksiin ja kokemuksiin perustuva vuorovaikutus ohjaajan kanssa

Ryhmätyönohjaus

jossa ohjattavat voivat olla eri organisaation jäseniä. Tässä toimintamallissa jokaisella ryhmäläisellä voi olla omat intressinsä osallistua tähän vuorovaikutusprosessiin tai vaihtoehtoisesti ryhmäläisillä on yhteinen tutkimuksen ja kehittämisen kohde.

Työyhteisön työnohjaus

näihin ohjauksiin osallistuu työyhteisön jäsenten lisäksi myös esimies. Tapaamisten aikana osallistujat pohtivat yhdessä mm työyhteisön käytäntöjä, kehittävät uusia toimintamalleja perustehtävän suorittamiseen, eri toimintakulttuurien kohtaamiseen sekä keskinäisen vuorovaikutuksen merkitykseen.

Esimiesten työnohjaus

näissä tapaamisissa keskitytään yksilön johtamistaitojen vahvistamiseen, organisaation suuntausten mukaisesti.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

 • Yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • Tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • Työskentely sujuu paremmin, kun johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät

Milloin työnohjaus kannattaa ottaa käyttöön?

 • Kun työyhteisössä on paljon muuttuvia tekijöitä
 • Olette käynnistämässä uutta toimintatapaa
 • Asiakastilanteet ovat muuttumassa
 • Työyhteisön toimivuudessa on haasteista
 • Työkuorma on kasvanut liian suureksi ja ongelmaa ei voida ratkaista työnjohdollisin keinoin

Mihin kaikkeen työnohjaus vaikuttaa?

 • Työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • Työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
 • Työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta

Lisää motivaatiota, syvyyttä ja merkitystä työelämään.

Asiakkaiden sanomaa työnohjauksesta

”Palvelun tarjoajina haluamme kannustaa tulkin ammatillista kasvua sekä työhyvinvointia. Yrittäjinä saatu työnohjaus on rohkaissut laajentamaan kyseistä palvelua koko työyhteisön jäsenille. Työnohjauksesta saatu palaute on ollut odotuksemme mukaista. Tulkin ja työnohjaajan välille on syntynyt luottamuksellinen suhde, jonka kautta henkilöstömme on saanut uudenlaista varmuutta oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Hennan ammattitaitoinen, avoin- ja läsnä oleva ote työnohjauksessa on vakuuttanut myös minut työnohjauksen tarpeellisuudesta, koko työorganisaation kohdalla.”
”Työnohjaalla oli taito olla läsnä, kuunnella ja kysyä tavalla, joka saa asiakkaan itse oivaltamaan asioita. Hän osaa luoda tilaa ajattelulle ja auttaa kirkastamaan ja jäsentämään ajatuksia.”
”Työnohjaaja oli läsnä oleva, osaa esittää oikeita kysymyksiä, jotta päästään ”asian ytimeen”, luotettava, antoi ajattelemisen aihetta moniin asioin, kannustava, tsemppaava, ammattitaitoinen työnohjaaja.”