Työyhteisösovittelu- sovulla johtaminen

19.3.2022

Aika, jota nyt elämme korostaa ihmisten välisen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen merkitystä yhteisten toimintamallien sopimiseen ja toteuttamiseen työyhteisöissä.

 

Sovittelussa humanistit arvot kuten inhimillisyys, toistemme arvostaminen, kunnioittaminen, loukkaamattomuus, hienotunteisuus ja kiinnostus toisiamme kohtaan ovat tärkeitä työkaluja yhteisen oppimisen ja sovun syntymisen kannalta. Usein työyhteisöissä kartetaan ajatusta siitä, että pyydetään ulkopuolinen asiantuntija avuksi ristiriitatilanteiden selvittelyyn. Monet kokevat, että ulkopuolisen sovittelijan käyttäminen näyttäytyy yrityksen kyvyttömyytenä hoitaa itse omia henkilöstöpoliittisia asioita, mutta tämä käsitys on onneksi vanhentunut ja osoittautunut täysin turhaksi. Ammattitaitoinen sovittelija on saanut koulutuksen, jossa hän on oppinut käsittelemään ihmisarvoja kunnioittaen vaikeitakin tilanteita. Sovittelu prosessin eri vaiheet kuljettavat osallistujat eri tapaamisten kautta tilanteeseen, jossa osapuolet oppivat ja kehittyvät ottamaan vastuuta omista toimistaan ja niiden vaikutuksista koko työyhteisöön.

 

Paras hetki sovittelulle on heti, kun työyhteisössä havaitaan ristiriitatilanteita, joilla voidaan nähdä negatiivisia vaikutuksia työilmapiirin kehitykseen. On aivan normaalia, että työn tekemisessä aika ajoin ilmenee häiriöitä, jotka uhkaavat työhyvinvointiamme. Jokaisessa ihmisten välisessä kohtaamisessa on mahdollisuus tulkita asioita eri tavoin, jolloin myös henkilöiden kyky ja halu ymmärtää sama asia monin eritavoin lisää väärinymmärryksen mahdollisuutta. Tilanteiden selkiyttämiseen ja ratkaisujen löytymiseen käytettävät keinot sekä kaikki työn tekemistä haittaavat ongelmatilanteet on hyvä pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työntekijöitä arvostava henkilöstöpolitiikka on hyvä osoitus yksilöiden merkityksestä osana koko yrityksen motivoivaa ja sujuvaa arkea työyhteisössä.

Restoratiivisen (eheyttävän) sovittelun käytännössä korostuu kohtaamisen, keskustelun ja yhteistyön myönteinen prosessi, jonka tarkoituksena on suhteiden eheyttäminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Sovittelijan toimiessa fasilitaattorin roolissa on tarkoituksenmukaista nostaa esiin eri osapuolten todelliset intressit ja löytää niistä yhdessä, kaikkia tyydyttävä yhteisymmärrys. Sovittelija hyväksyy osapuolien rinnakkaiset todellisuudet, arvostaen samalla osapuolten omia totuuksia. Meillä ihmisillä on taipumusta nähdä samat tilanteet hyvin erilaisina, eri katsojan silmin. Tähän vaikuttaa osaltaan yksilön arvot ja asioiden merkityksellisyys omassa kontekstissa. Sovittelijana on tärkeä toimia puolueettomasti eri osapuolia kohtaan ja samalla varmistaen, että jokaisella on mahdollisuus osallistua prosessiin omien yksilöllisten arvojensa esiintuomisessa.

 

Taina