Työnohjaus– turvallinen paikka pohtia työtä ja sen herättämiä tunteita

23.11.2022

Työnohjaus– turvallinen paikka pohtia työtä ja sen herättämiä tunteita

Aiemmassa blogissa puhuimme arjen höpötyksestä ja saimme kommenttia myös siitä, että mihin ihmeeseen sitä tarvitaan. Emme ehkä kaikki sitä tarvitsekaan. Me kuitenkin uskomme vahvasti, että myös arkinen vuorovaikutus on tärkeää, jopa tärkeämpää kuin tajuamme.

Työnohjauksesta puhuttaessa lähtökohtana on usein työhön liittyvät ongelmat, erilaiset haasteet työyhteisössä. Yksilöohjauksessa on usein esillä esimiestyön haasteet tai organisaation muutokset, myös oma ja työyhteisön jaksaminen on pinnalla. Työelämässä tulee päivittäin erilaisia tilanteita ja niiden läpikäymiseen työnohjaus on loistava työkalu.

Työnohjaus ylläpitämässä työhyvinvointia

Me haluamme nähdä työnohjauksen myös vahvasti työhyvinvointia ylläpitävänä ja toimijoita vahvistavana toimintana. Ennaltaehkäisevästi hoidettu mieli auttaa kohtaamaan työelämän eteen heittämät haasteet ja onnistumiset. Sanoittamisen kautta tilanteista opitaan ja päästään aina askel eteenpäin. Samalla pystymme hyödyntämään tapahtumista opittua tehokkaammin tulevaisuudessa.

Me näemme omalla tavallamme työnohjauksen ohjattuna ja tavoitteellisena arjen höpöttämisenä. Työnohjaustilanne voi toisinaan olla täysin arkisten asioiden pohtimista, esimerkiksi oman ajankäytön jäsentelyä. Se voi myös olla erilaisten alalla olevien ilmiöiden pohtimista tai jotain juuri siinä hetkessä mieltä painavan asian sanoittamista. Jokaisen meistä on aika ajoin hyvä pysähtyä arkisten ajatusten äärelle.

Arjen ääneen jäsentämisen kautta syntyy tilaa myös monimutkaisempien asioiden käsittelylle ja tavoitteelliselle työskentelylle.

Työnohjauksen tarkoitus

Tämän päivän työelämä tuntuu kiihdyttävän vauhtia koko ajan ja uusia asioita pitää omaksua yhä nopeammin. Työyhteisön suurimpia voimavaroja on usein henkilöstö, jonka jaksamisesta jokaisen kannattaa pitää hyvää huolta. Kukoistaakseen ihmiset tarvitsevat turvallisen ympäristön, jossa toimia. Asioiden ja erilaisten ilmiöiden sekä työtunteiden reflektointi luotettavan ammattilaisen kanssa auttaa jaksamaan arjessa ja lisää tutkitusti työhyvinvointia. Työnohjaus on parhaimmillaan juuri työn herättämien tunteiden ja oman ammatillisuuden pohtimista.

Työnohjauksen eri keinoin yksilön ja yhteisön toimintatapoja voidaan yhdessä ja erikseen havainnoida. Tarkoituksena on asioiden sanoittamisen avulla luoda lisää ymmärrystä ja laajentaa ajattelun näyttämöä. Eri katsantokantojen ymmärtämisen kautta oppiminen ja kehittyminen mahdollistuu uudella tavalla. Kun jokainen löytää käyttöönsä parhaan version itsestään, vahvistuu motivaatio tehdä asioita paremmin. Onnistumisten ja merkitysten ymmärtämisen kautta myös työhyvinvointi lisääntyy.

Työnohjauksen tarkoituksena on siis vahvistaa yksilön ja organisaation toimintakykyä sekä tukea ihmisten jaksamista tänään ja tulevaisuudessa. Ohjauksissa jäsennellään työn sisältöä ja merkityksiä. Työskentelyn aikana sanoitetaan ja reflektoidaan ajatuksia työstä sekä etsitään uusia näkökulmia ja toimintamalleja työssä kehittymiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen arjessa.

Työnohjauksessa ääneen sanotut asiat lähtevät usein viemään ajatuksia eteenpäin. Työnohjaus kannattelee arkea usein myös kotona. Kun työasiat puhutaan töissä, jää kotiin aikaa puhua rakkaiden kanssa muusta. Työnohjaus tukee ammatillisuutta ja ammattimaisuutta. Kun mielessä on tilaa, pystyy vaikeissakin tilanteissa helpommin pitämään pään kylmänä. Työtunteiden ja toiminnan sanoittaminen tuo ymmärrystä ja tilaa mielelle.

Työnohjauksen hyötyjä

Työnohjaus on loistava tapa havainnoida työyhteisön toimintatapoja. Sen avulla pyritään luomaan luovuutta edistävä sekä luottavaisena eteenpäin katsova ilmapiiri. Ohjatussa ryhmässä asioita voi käsitellä turvallisesti ja jokainen tulee kuulluksi. Työnohjaajan tehtävä on ihmetellä ja kysyä sekä havainnoida erilaisia tunteita, ilmiöitä ja sanoituksia mitä ryhmässä nousee.

Jokainen meistä tarvitsee aika ajoin paikan purkaa tunteitaan myös työelämässä.

Ammattilaisen avustuksella kuorma helpottuu, näin kuormitamme vähemmän myös työkaveria. Systemaattisena jatkumona toteutettuna työnohjausprosessi kannattelee kulkijaa ennalta ehkäisevästi. Kuormat eivät pääse kasvamaan liian suuriksi.

 

Työnohjaus on myös hyvä paikka uskaltautua peilin eteen ja reflektoida omia ajatuksia. Yhdessä ohjaajan kanssa itseensä tutustuminen luo parhaimmillaan ymmärrystä, joka kannattelee elämän kaikissa käänteissä. Itsetuntemus, omien arvojen vahvistaminen ja valinta kasvaa ihmisenä on välillä työlästä, mutta useimmiten äärimmäisen antoisaa.

Työnohjaajan kanssa työskentelyn hyötyjä:

  •  mahdollistaa pysähtymisen kiireessä
  • tarjoaa tilan pohtia työn sisältöjä ja toimintatapoja sekä auttaa priorisoimaan asioita
  • tukee ammatillista kasvua ja kehittymistä yksin ja yhdessä
  • toimii peilinä omalle työminälle
  • on turvallinen paikka pohtia työhön liittyviä tunteita
  • antaa tilan tulla kuulluksi ja nähdyksi
  • kannattelee ja kulkee rinnalla työelämän haasteissa

 

Työnohjauksen avulla voimme yhdessä vahvistaa sekä yksilön että koko työyhteisönne työmotivaatiota. Yksi tärkeimmistä asioista työnohjauksessa on aktiivinen kuuntelu, se että asiakkaalla on tunne kuulluksi tulemisesta.

Kiinnostaako työnohjaus?

Mikäli työnohjaus kiinnostaa Sinua, tai haluaisit sen osaksi oman organisaatiosi, arkea olethan meihin yhteydessä. Ensi vuoden aikoja varataan nyt!