Työelämä – Vuorovaikutus ja kehittäminen työarjessa

9.4.2024

Työelämä – Vuorovaikutus ja kehittäminen työarjessa

Työelämän ja työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten johtamistyyli, työkulttuuri ja työntekijöiden keskinäiset suhteet. Siksi on tärkeää, että työpaikalla panostetaan vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitämiseen. Tähän kuuluu esimerkiksi avoimet keskustelut, tiimipalaverit, arjen höpötys ja erilaiset tiimin rakentamisharjoitukset.

Jokainen kohtaaminen vaikuttaa työelämään

Toisinaan on hyvä pysähtyä sen äärelle, kuinka paljon työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus vaikuttavat
työssä viihtymiseen ja tuloksellisuuteen. Työpaikalla vietetään suuri osa päivästä, ja siksi onkin tärkeää, että
työyhteisössä vallitsee positiivinen ilmapiiri ja vuorovaikutus on pääosin mutkatonta.

Huono vuorovaikutus ja negatiivinen ilmapiiri voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia työyhteisössä. Ne
johtavat usein konflikteihin, väärinkäsityksiin ja työmotivaation laskuun. Tällaisessa ympäristössä työnteko
tuntuu monesti raskaalta ja kuluttavalta. Negatiiviset tunteet heijastuvat työn laatuun ja tehokkuuteen.

Työarjen hyvä vuorovaikutus ei synny itsestään, vaan se vaatii avointa ja aktiivista kommunikointia kaikilta.
Se, miten työtoverimme kohtaavat meidät ja miten me kohtaamme heidät, muokkaa merkittävästi sitä,
miltä työpäivämme tuntuvat ja millaiseen ilmapiiriin työpaikalle tultaessa astumme. Positiivinen
vuorovaikutus edistää työyhteisön yhteishenkeä ja luottamusta. Kun työntekijät voivat ilmaista itseään
vapaasti ja tulevat kuulluiksi, on sitoutuminen parempaa ja moni on valmis tekemään parhaansa. Hyvän
arjen kautta lisääntyy myös työn tuottavuus ja innovatiivisuus.

Pysähtymisen rooli hyvän vuorovaikutuksen rakennuksessa

Työnohjaus on tehokas tapa edistää hyvää vuorovaikutusta työyhteisössä ja tätä kautta kehittää työelämää. Työnohjauksessa työntekijät voivat pysähtyä pohtimaan työyhteisön vuorovaikutustapoja. Työnohjaus tarjoaa turvallisen tilan reflektoida vuorovaikutustilanteita ja käsitellä mahdollisia haasteita tai konflikteja. Sen avulla työntekijät
voivat oppia tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan. Työnohjauksessa tuodaan näkyväksi
ihmisten erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa ja luodaan työyhteisölle yhteistä ymmärrystä.

Ohjatusti voimme pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 Millaisia vaikutuksia vuorovaikutustilanteilla on työarjessa?
 Kuinka voimme hyödyntää kohtaamisia henkilökohtaisen kasvun välineenä?
 Mitä voimme oppia itsestämme ja muilta vuorovaikutustilanteissa?
 Miten voimme parantaa työarjen kohtaamisia ja luoda entistä merkityksellisempiä yhteyksiä?

Lopuksi on hyvä muistaa, että jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin.
Pienilläkin teoilla, kuten kannustavilla sanoilla, kiitoksella ja toisten huomioimisella, voi olla suuri merkitys
työkaverin hyvinvoinnille ja työilmapiirille. Tehdään siis yhdessä työelämästä sellainen paikka, jossa on hyvä
olla!

Toukokuussa ti 14.5. järjestämme vuorovaikutukseen liittyvän webinaarin yhdessä IhanaElon kanssa.
Webinaarissa käymme läpi arjen vuorovaikutusta ja sen mahdollisuuksia.
Tule kuulemaan miten arkivuorovaikutusta ja onnistuneita kohtaamisia kannattaa rakentaa.
Ilmoittaudu mukaan tästä!